Begleidung eurer Krangheide

Begleidung eurer Krangheide

Wenn ihr was am Herz hänn (z.B. än Herzinfakt ghabt odder än Stänt odder Bypass nei kriecht hän), odder Zugger hän, odder Aschtma oder ä Bronchidis vum Rääche, dann kinner in ä Programm vun de Krangekasse nei, wu mer uns alle paar Monad rechelmäßich sähnen. Mir guggen dann, wies mid de Krankghed aussieht un kinn rechtzeidig reagiere, wenns schlechder wärd.

Machen des – des sich ä guhdi Sach!